Archiwum listopad, 2020

WODA INFORMACJA

12 listopad, 2020

Pragnę poinformować mieszkańców miejscowości  Padniewko, którzy zgłaszali problem złej jakości wody, że złożyłam pismo do Prezesa Zarządu MPGK Sp. z o.o. w którym wnioskowałam o obniżenie ceny wody zimnej za miesiąc październik. W odpowiedzi pan Lorczak słusznie nadmienił, że dostarczanie wody odbywa się na podstawie indywidualnych umów. Zgodnie z umową odbiorca może złożyć reklamację dotyczącą umowy stosując się do regulaminu w § 23 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mogilno z dnia19 grudnia 2018 roku.

Sołtys

Aleksandra Stanek

ZAŁĄCZNIK

§ 23. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu świadczenia przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usługi, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania usługi oraz wysokości naliczonej opłaty.
2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego
osobiście do protokołu lub w formie pisemnej na jego adres lub w postaci elektronicznej na
adres e-mail wskazany przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na stronie internetowej.
3. Odbiorca usług, który składa reklamację, powinien wskazać przedmiot reklamacji, przedstawić
okoliczności uzasadniające reklamację oraz wskazać lub dołączyć dokumenty lub inne dowody umożliwiające
jej rozpatrzenie.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację i udzielić
pisemnej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej wniesienia, za
którą przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

 

 

 

 

... czytaj dalej

OGŁOSZENIE

12 listopad, 2020

ZAPRASZAM

W ZWIĄZKU Z TERMINEM ZAPŁATY IV RATY PODATKU

ORAZ

COMIESIĘCZNĄ WPŁATĄ ZA ODPADY

CZWARTEK                8:00- 15:00    18:00-20:00

PIĄTEK                       8:00- 15:00    18:00-20:00

SOBOTA                    10:00- 12:00

PONIEDZIAŁEK        8:00-15:00   18:00-20:00

 

SOŁTYS

... czytaj dalej