BOŻE NARODZENIE 2020

23 grudzień, 2020

... czytaj dalej

MIKOŁAJKOWE ZAWODY

23 grudzień, 2020

UWAGA

MIKOŁAJKOWE ZAWODY Z PRZESZKODAMI PLANOWANE NA 27.12.2020 TERMIN ODSUNIĘTY DO PÓŹNIEJ
ODBIÓR PREZENTÓW MIKOŁAJKOWYCH U SOŁTYS W BIURZE 27.12.2020 W GODZINACH OD 12:00 DO 14:00

Sołtys Aleksandra Stanek

... czytaj dalej

WODA INFORMACJA

12 listopada, 2020

Pragnę poinformować mieszkańców miejscowości  Padniewko, którzy zgłaszali problem złej jakości wody, że złożyłam pismo do Prezesa Zarządu MPGK Sp. z o.o. w którym wnioskowałam o obniżenie ceny wody zimnej za miesiąc październik. W odpowiedzi pan Lorczak słusznie nadmienił, że dostarczanie wody odbywa się na podstawie indywidualnych umów. Zgodnie z umową odbiorca może złożyć reklamację dotyczącą umowy stosując się do regulaminu w § 23 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mogilno z dnia19 grudnia 2018 roku.

Sołtys

Aleksandra Stanek

ZAŁĄCZNIK

§ 23. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu świadczenia przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usługi, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania usługi oraz wysokości naliczonej opłaty.
2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego
osobiście do protokołu lub w formie pisemnej na jego adres lub w postaci elektronicznej na
adres e-mail wskazany przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na stronie internetowej.
3. Odbiorca usług, który składa reklamację, powinien wskazać przedmiot reklamacji, przedstawić
okoliczności uzasadniające reklamację oraz wskazać lub dołączyć dokumenty lub inne dowody umożliwiające
jej rozpatrzenie.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację i udzielić
pisemnej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej wniesienia, za
którą przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

 

 

 

 

... czytaj dalej

OGŁOSZENIE

12 listopada, 2020

ZAPRASZAM

W ZWIĄZKU Z TERMINEM ZAPŁATY IV RATY PODATKU

ORAZ

COMIESIĘCZNĄ WPŁATĄ ZA ODPADY

CZWARTEK                8:00- 15:00    18:00-20:00

PIĄTEK                       8:00- 15:00    18:00-20:00

SOBOTA                    10:00- 12:00

PONIEDZIAŁEK        8:00-15:00   18:00-20:00

 

SOŁTYS

... czytaj dalej

Komunikat PPIS w Mogilnie

02 październik, 2020

... czytaj dalej

SPOTKANIE INFORMACYJNE

02 październik, 2020

             Zapraszam mieszkańców sołectwa Padniewko w dniu 13 października 2020 o godz. 18:00 na spotkanie informacyjne dotyczące bieżących działań dofinansowania na zakup pieca co, wymianę drzwi i okien, ocieplenie budynku, utylizację wyrobów zawierających azbest z podinspektor Judytą Nowakowską- Majchrzak -wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

         W związku z opracowywaniem przez Zarząd Powiatu Mogileńskiego Programu Małej Retencji dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2021-2027 proszę zgłaszanie przez mieszkańców propozycji inwestycji , które mogą być wpisane do tego programu w dniu 13 października 2020. Bezpośrednio informacji udziela Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska ul. Ogrodowa 10 tel. 52 315 90 33 .

ŚWIETLICA WIEJSKA W PADNIEWKU

Sołtys

Aleksandra Stanek

... czytaj dalej

DECYZJA PPIS W MOGILNIE

07 wrzesień, 2020

... czytaj dalej

02 wrzesień, 2020

OGŁOSZENIE

Zebranie w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego 2021

odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Padniewku 16 września o godz. 19-tej.

sołtys Aleksandra Stanek

... czytaj dalej