Realizacja funduszu sołeckiego na rok 2011 rozpoczęta

Poprzez wniosek złożony w roku 2010 do Burmistrza Mogilna sołectwo Padniewko otrzymało do dyspozycji w roku 2011 kwotę 19.547,90 zł w ramach tzw. funduszu sołeckiego. Środki funduszu można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wniosek o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego został uchwalony przez zebranie wiejskie 15 wrześnie 2010 roku.

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono następujący podział przysługującej kwoty:

  • budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Baba 10.000,00 zł,
  • zakup kosiarki do trawy 4.000,00 zł,
  • doposażenie placu zabaw w miejscowości Padniewko 5.547,90 zł.

Od początku roku trwają działania formalne oraz rozmowy z przedstawicielami różnych instytucji w celu realizacji pierwszego oraz trzeciego zadania. W kwietniu natomiast dokonaliśmy zakupu dwóch kosiarek spalinowych z osprzętem. Łączny koszt inwestycji wyniósł 4.000,01 zł.